Välkommen till Domsjö Fiber

Domsjö Fiber är ett unikt företag som handlar med både cellulosavirke och biobränsle. Vi grundades 2008 som ett sällsynt samarbete mellan det kommunalägda Övik Energi AB och det då privatägda Domsjö Fabriker AB
– ett gemensamt råvaruanskaffningsbolag.

Genom samverkan har vi utvecklats till en intressant kund för skogsbruket. Vi kan ta emot de flesta sortimenten från skogen, vi rationaliserar inköp, transport och administration samtidigt som vi försöker utveckla teknik och metoder för optimalt biomassauttag samt fördelning av biobränsle och cellulosavirke.

Nyheter

2023-11-21 Vi söker Logistikansvarig

Som Logistikansvarig planerar du och följer upp externa och interna råvaruflöden, upphandlar transporter och andra logistiktjänster. I din roll har du många kontaktytor både inom och utom företaget. Under perioder har vi behov av att täcka upp för varandra och då kommer du även att delta i våra övriga arbetsuppgifter.

Vi söker dig som är positiv, kommunikativ, noggrann, stresstålig och affärssinriktad. Positivt om du har en skoglig utbildning och några års relevant arbetserfarenhet. Som en viktig kugge i vårt lilla kundorienterade team ställs stora krav på din samarbetsförmåga och flexibilitet.

Låter det intressant? Mer information om tjänsten lämnas av VD Lars Samuelsson, 070-320 50 27

Välkommen med din ansökan via vår ansökningsportal senast 3 dec 2023.

Länk till ansökningsportal

Verksamhet

Vision

Vår vision är att vara en betydande aktör på den nationella och internationella biobränsle- och cellulosavirkesmarknaden. Genom denna närvaro försörjer vi långsiktigt både våra ägare och eventuellt andra aktörer med råvaror så kostnadseffektivt som möjligt.

Domsjö Fiber är ett förstklassigt exempel på ett lyckat samarbete mellan biobränsle- och cellulosavirkesförbrukare.

Våra ägare

Övik Energi

Övik Energi är det lokala fullserviceföretaget inom hållbar energi och kommunikation. Energikoncernen är mycket miljömedveten och bidrar i högsta grad till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Örnsköldsvik genom att erbjuda elavtal, eldistribution, fjärrvärme, fjärrkyla, fibernät, processånga och energitjänster.

Energikoncernen består av Övik Energi AB som ägs till 100% av Örnsköldsviks kommun, och Övik Energi Nät AB som är ett helägt dotterbolag till Övik Energi AB.

Övik Energi tog kraftvärmeverket, Hörneborgsverket i drift sommaren 2008. Hörneborgsverket, som producerar ungefär tre lika delar av fjärrvärme, ånga och el, eldas med biobränsle från närområdet.

www.ovikenergi.se

Domsjö Fabriker

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker AB förädlar den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil. Huvudprodukterna är cellulosa, bioetanol och lignin.

Bolaget, vars produktionsanläggningar är belägna strax utanför centrala Örnsköldsvik, har 400 anställda i Sverige och 15 i Baltikum. Omsättningen uppgår till 1,6 miljarder kronor. Domsjö Fabriker är en del av Aditya Birla Group.

Det största användningsområdet för huvudprodukten cellulosa är i viskostyger och hygienprodukter där den utgör ett alternativ till bomull. Cellulosan återfinns också i läkemedelstabletter, som konsistensgivare i livsmedel med mera.

www.domsjo.adityabirla.com

Styrelse

Domsjö Fibers styrelse består av representanter från våra ägarbolag
Domsjö Fabriker AB och Övik Energi AB.
Ordförandeposten alterneras på årsbasis mellan VD för de båda bolagen.

Björn Vedin

VD Domsjö Fabriker AB

Ordförande

Roland Nordin

VD Övik Energi AB

Styrelseledamot

VAKANT

Övik Energi AB

Styrelseledamot

Carola Hägglund

Ekonomidirektör, Domsjö Fabriker AB

Styrelseledamot

Stefan Fällström

Driftchef, Övik Energi AB

Suppleant

Magnus Lundmark

Chef Marknad Cellulosa, Domsjö Fabriker AB

Suppleant

Råvaror

Domsjö Fiber värnar om närområdet och strävar efter att öka andelen lokal råvara. Lokal råvara minskar transportavståndet och därmed även miljöpåverkan, samtidigt som vi gynnar skogsägare i vår region. Vi verkar för stabilare priser och effektivare transporter.

Genom samverkan ser vi till att värdet av skogen kommer lokala aktörer till godo. Samarbetet mellan Övik Energi och Domsjö Fabriker gör det möjligt för Domsjö Fiber att köpa flera olika sortiment av leverantörerna och sedan fördela råvaran till ägarbolagen.

Domsjö Fabriker förbrukar idag cika 1,3 miljoner m3f cellulosaflis och cellulosavirke per år. Tack vare Domsjö Fabrikers unika process tillåts ett flexibelt val av råvara.

Övik Energi förbrukar ca 800 GWh biobränsle per år. Biobränslet består främst av biprodukter från de lokala sågverken och den lokala cellulosaindustrin, men även biobränslen från skogen samt torv.

Domsjö Fiber handlar främst med dessa råvaror:
Bark

Biprodukt från lokala sågverk samt cellulosaindustrin, fås vid barkning av rundved

Sågspån

Biprodukt från lokala sågverk, fås vid sågning av stockar eller kapning av plank och brädor

Torrflis

Biprodukt från lokala sågverk, flis från avkap av torkade plank och brädor

Kutterspån

Biprodukt från lokala sågverk, fås vid hyvling av torkade plank och brädor

Torv

Energirikt bränslesortiment som bryts på lokala torvtäkter

GROTflis

Grenar och toppar som efter torkning flisas till ett bränslesortiment

Bränsleved

Rundved, främst av löv, som ej lämpar sig för annan industriell användning

Industrived

Bränsleved barr, rötat eller torrt men som kan användas i Domsjö Fabrikers process

Cellulosavirke

Rundved barr med för klena dimensioner eller av andra anledningar inte är lämpligt som sågtimmer

Cellulosaflis

Färsk råflis barr, biprodukt från lokala sågverk

Råvaruoptimering

Miljö

Miljöarbete står starkt i fokus både hos Domsjö Fiber och våra ägarbolag Domsjö Fabriker och Övik Energi. Domsjö Fiber värnar om närområdet och strävar efter att öka andelen lokal råvara. Lokal råvara minskar transportavståndet och därmed även miljöpåverkan, samtidigt som vi gynnar skogsägare i vår egen region.

Övik Energi

En miljömedveten energikoncern som bidrar till långsiktig hållbar samhällsutveckling i Örnsköldsvik. I Hörneborgsverket eldas biobränsle från den lokala marknaden, vilket både är ekonomiskt och ekologiskt samt skapar arbetstillfällen i närområdet. Övik Energi och Övik Nät är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001.

Örnsköldsviks kommunkoncern har det fastslagna målet att vara klimatneutrala och energieffektiva år 2030. Övik Energi har valt att utveckla än mer ambitiöst och redan 2025 bidra till ett klimatneutralt samhälle.

Domsjö Fabriker

Medvetna miljöåtgärder i både processer och reningsanläggningen har gjort att bioraffinaderiets miljöpåverkan successivt har minskat. Domsjö Fabriker var först i världen med att bleka till högsta ljushet helt utan klor och är idag ensamma i världen om att ha ett helt slutet blekeri varifrån inga utsläpp sker.

Ett levande bevis på miljöarbetet är att det åter simmar fisk i Moälven förbi bioraffinaderiet.
Domsjö Fabriker är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001, miljöledningssystemet ISO 14001 samt har ett laboratorium certifierat enligt ISO 17025.

Spårbarhetscertifiering

DOMSJÖ FABRIKER OCH DOMSJÖ FIBER ÄR SPÅRBARHETSCERTIFIERADE (CHAIN OF CUSTODY) ENLIGT STANDARDERNA FSC© och PEFC.
FSC®
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®

– är en oberoende, internationell medlemsorganisation som genom sitt certifieringssystem verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

PEFC - PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION

– är en global och fristående organisation för certifiering av hållbart skogsbruk. Det innebär ett aktivt, ekonomiskt brukande av skogen som går hand i hand med miljöhansyn och socialt ansvarstagande.

Domsjö Fabriker och Domsjö Fiber är spårbarhetscertifierade (Chain of Custody) enligt de internationella standarderna FSC© och PEFC. Spårbarhetscertifiering innebär att virke som vi köper in av certifierade leverantörer kan spåras till sitt ursprung.

Spårbarhetscertifiering (FSC® Controlled Wood och PEFC Controlled Sources) innebär även en försäkran att icke certifierat virke inte är avverkat olagligt eller i strid med ursprungsbefolkningars rättigheter, inte kommer från kontroversiella källor, inte är genmodifierade, inte kommer från naturskogar som omvandlats till plantager, inte kommer från skogar med högt bevarandevärden eller nyckelbiotoper, inte kommer från urskogar eller hotade skogar.

Certifikat

FSC Certifikate DoFi

Ladda ned

PEFC Certificate DoFi

Ladda ned

ISO 14001
miljö ÖEAB

Ladda ned

ISO 14001
miljö DFAB

Ladda ned

ISO 9001
kvalitet DFAB

Ladda ned

Om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hur vi tillämpar FSC eller PEFC-standarden kan dessa lämnas här. Alla inkomna synpunkter behandlas enligt de strikta regler som certifieringsorganen har för dessa.

Dina synpunkter

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Vi uppmanar er att inte skriva in personuppgifter i fritextfältet.

Logistik

Domsjö Fiber har goda förutsättningar att ta in råvara via Hörneborgshamnen som ligger i direkt anslutning till fabriksområdet. Hamnen ägs och drivs av det kommunägda bolaget Öviks Hamn och Logistik AB och har en längd av 180 meter med möjlighet för fartyg med 10 meter djupgående att anlöpa.

Domsjö Fiber lossar cellulosavirke till Domsjö Fabriker samt biobränsle till Övik Energis kraftvärmeverk. På returfärden skeppas Domsjö Fabrikers cellulosa och lignin ner till Lübeck där den lastas om för vidare transport ut i vida världen.

Ett järnvägsspår finns i direkt anslutning till fabriksområdet där cellulosavirke lossas från järnvägsvagnar.

Vi använder oss av ett fåtal externa terminaler för lagring av både cellulosavirke och biobränsle.

Mätning

BIOMETRIA

All inkommande skogsråvara, såväl cellulosavirke som biobränsle mäts av Biometria som är en nationell opartisk förening för virkesmätning och redovisning. Biometria är en sammanslagning av tidigare VMF och SDC och ägs gemensamt av säljare och köpare av virkesråvaror. Biometria har en mätstation på fabriksområdet med totalt tre vågar.

www.biometria.se

Virket mäts i fast volym under bark (m3fub) genom vägning och kameramätning.

Biobränslet mäts i m3fub eller ton, varefter omräkning till MWh görs med stöd av mätt fukthalt, askhalt och energiberäkningsnycklar.

Stickprovsmetoder används för att göra mätningen rationell och noggrann.

ÖPPETTIDER MÄTSTATIONEN

Måndag-torsdag 06 - 00

Fredag 06 - 18

Lördag & söndag stängt

Kontakt

Medarbetare

Joakim Moström

Logistiker

Tel 0660-752 13
Mobil 079-142 48 16
joakim.mostrom@domsjofiber.com

Anna Nylander

Råvaruassistent

Tel 0660-752 11
Mobil 070-287 62 59
anna.nylander@domsjofiber.com

Anneli Strömberg

Ekonomiadministratör

Tel 0660-752 15
Mobil 070-236 85 04
anneli.stromberg@domsjofiber.com